Mediace

Proces mediace

Mediační sekání má standardně následující průběh

  1. Mediátor zahájí mediační sezení Úvodní řečí, ve které seznámí strany s tím, co je mediace, jaké jsou její principy, jaká je role mediátora, jaká je role stran, jak proces proběhne a dohodne se stranami pravidla, která budou platit v průběhu procesu mediace.
  2. V případě že se strany shodnou, že mediace je pro ně vhodný a vyhovující způsob řešení konfliktu, dojde k podpisu Smlouvy o provedení mediace a mediace může začít.
  3. Nejdříve jednotlivé strany hovoří k mediátorovi, mediátor naslouchá, doptává se na další informace a pomáhá rozkrýt co nejširší souvislosti a aspekty řešeného konfliktu. Každá ze stran dostane dostatek prostoru k vyjádření svého pohledu na věc. V této fázi mediátor vede strany k tomu, aby se vzájemně slyšely a došlo k určitému pochopení a porozumění druhé strany.
  4. V případě, že strany naleznou určitý průnik ve svých zájmech, stanoví si témata, která budou v rámci mediace řešit. K těmto tématům postupně navrhují způsoby řešení a ty, na kterých se shodnou, dále rozpracovávají do konkrétních kroků.
  5. Všechna dohodnutá témata a odsouhlasená řešení jsou součástí Mediační dohody, na které se strany shodly a je pro ně přijatelná. Dohoda by měla být vyvážená, konkrétní, reálná a dosažitelná.
  6. Podepsáním Mediační dohody stranami a mediátorem, je mediace ukončena.
  7. Mediace může skončit i nedohodou a mediaci mohou strany kdykoli ukončit.

Principy mediace

tvoří pevné základy celého procesu

Dobrovolnost

Strany mají svobodnou vůli při vstupu do mediace a záleží jen na nich, zda mediaci využijí a uzavřou Smlouvu o provedení mediace. V průběhu procesu mají strany právo mediaci kdykoli ukončit. V průběhu procesu mají strany právo se dobrovolně rozhodnout, o jakých tématech chtějí hovořit a co se bude v mediaci odehrávat a jak se bude mediační sezení vyvíjet. Strany se samy dobrovolně rozhodnou, jak bude formulována Mediační dohoda, jakou bude mít formu a co v ní bude obsaženo.  

Neformálnost

Mediace je zcela flexibilním procesem a dokáže se přizpůsobit potřebám stran jak v otázkách času, místa, průběhu či způsobu vedení mediace. Komunikace je vedena také neformálně bez autoritativních prvků a strany se cítí komfortně a bezpečně. Strany nejsou vázány jedním, formálně stanoveným tématem, ale mohou otevřít jakékoli téma, které je pro ně tady a teď důležité. 

Neutralita

Mediace je ryze soukromou záležitostí a všechny informace (písemné i ústní), které v průběhu procesu zazní, jsou považovány za důvěrné. Mediátor je ze zákona vázán mlčenlivostí a zprostit mlčenlivosti jej mohou pouze strany konfliktu.

Důvěrnost

Mediátor je v průběhu celého procesu nestranný (nepreferuje ani jednu ze stran), nezávislý (nemá žádné vazby směrem ke stranám, nemá žádný zájem na výsledku mediace) a nedochází u něj ke střetu zájmů v souvislosti s danou kauzou. Mediátor nemoralizuje, nekritizuje, nehodnotí, pouze udržuje bezpečný prostor pro obě strany. Všechny tyto vlastnosti vytváří mezi mediátorem a stranami důvěrný a bezpečný vztah, který je klíčový pro zdárný průběh mediace. 

Často kladené dotazy

První nařízené setkání s mediátorem není mediací. Jeho cílem je seznámit strany sporu s mediací jako alternativním způsobem řešení jejich situace. Je to v podstatě informační schůzka, na které budete seznámeni s tím, co je cílem mediace, jaké jsou její principy, jaká je role mediátora, jak proces mediace probíhá a co je výstupem mediace. Na konci setkání se rozhodnete, zda chcete pokračovat dál samotnou mediací či nikoli.

Výše odměny za první setkání s mediátorem nařízené soudem je 400,- Kč za každou započatou hodinu. Odměna je určena §15 vyhlášky č.277/2012 Sb.

Mediace není vhodná pro strany, které se nechtějí dohodnout a jejich cílem je vleklé soudní řízení. Dále pak není vhodná pro ty, komu nezáleží na nákladech.

Prostřednictvím mediace lze řešit různé typy netrestních sporů, zejména pak spory rodinné, spotřebitelské, zaměstnanecké i podnikatelské, a to i když se zprvu problém jeví jako zdánlivě vzájemnou dohodou neřešitelný. Úspěšnost mediace je uváděna ve výši přesahující 75 % zahájených případů.

Během mediačního řízení jsou slyšeny názory a potřeby všech stran konfliktu a následně je hledáno konsensuální a konstruktivní řešení. Možná to zní překvapivě, ale ne vždy se podaří tohoto dosáhnout v rámci běžného vyjednávání. Důvodem je absence důvěry stran, nepochopení, psychologie stresu a silné emoce.

Výstupem z mediace je mediační dohoda, což je smírné, efektivní a trvalé řešení, které navíc udržuje a zlepšuje vzájemné vztahy původně sporných stran.

Ceník

Soudem nařízené první setkání s mediátorem

 400,- Kč 

za každou započatou hodinu

Cena samotné mediace

3.800,- až 5.000,- Kč 

za každou započatou hodinu *

Strany hradí cenu služby rovným dílem, není-li dohodnuto jinak. Služby se hradí na místě po uskutečnění mediačního sezení či osobní konzultace. Obvyklá doba mediace je 3-9 hodin a je potřeba 1–3 mediační sezení.

*dle náročnosti mediace a počtu zainteresovaných stran